ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Маја Бабовић Ђорђевић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Заштита биља
...
ФОТОГРАФИЈА
Maja Babovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Заштита биља

Докторат

2002.
Пољопривредни факултет Приштина
Заштита биља

Магистратура

1995.
Пољопривредни факултет Нови Сад
Фитофармација

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Земун
Заштита биља

Пројекти

-

Одабране референце

1.Маја Д. Бабовић-Ђорђевић,А. Пауновић., Катерина Николић., Б.Кнежевић., Марија Продановић. ( 2008.г. ): Сузбијање корова у стрним житима-пшеници препаратима на бази 2,4-D. Зборник сажетака, Теслић,стр.90.
2.Маја Д. Бабовић-Ђорђевић., Б.Кнежевић., Марија Продановић. ( 2006. ): Утицај касног примене хербицида на принос зрна пшенице.Зборник абстраката,Симпозијум са међународним учешћем, Врњачка Бања 2006.,стр.109-113..
3.Маја Д. Бабовић-Ђорђевић.,Б.Кнежевић.,Катерина Николић.,Марија Продановић. (2006 ): Коровска флораоколине Чачка са посебним освртом на врсте из породице Asteraceae и могућности њиховог коришћења.Тематски зборник, Симпозијум са међународним учешћем,Врњачка Бања,2006,стр.63-64.
4.Маја Бабовић-Ђорђевић, Пауновић, А., Катерина Николић, Кнежевић, Б., Марија Продановић (2008): Сузбијање корова у стрним житима – пшеници препаратима на бази 2,4 Д. Зборник сажетака, 13. научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске „Правци развоја пољопривреде Републике Српске, стр. 140, Теслић.
5.Катерина Николић., Маја Д. Бабовић-Ђорђевић.,Надица Савић, Јасмина Кнежевић., Б.Кнежевић. (2008.):Интегрална заштита као основна стратегија производње стрних жита,Зборник сажетака,Теслић,2008.,стр 140.
6.МајаД.Бабовић-Ђорђевић ( 2002 ): Испитивање дејства хормонских хербицида на коровску вегетацију у усеву пшенице.Зборник радова Треће Међународне Конференције Темпо-HP,Чачак.
7.МајаД.Бабовић-Ђорђевић.,Јасмина Кнежевић ( 2002 ): Утврђивањекоефицијента ефикасности неких хербицида на коровску вегетацију агрофитоценозе јарог јечма, Зборник радова Треће Међуна. Конф. Темпо-HP Чачак
8.МајаД.Бабовић_ђорђевић.,Катерина Николић(2005): Утицај фенола на живи свет у реци Ибар и здравље човека.Зборник радова''Еколошка истина2005',стр62-66.Борско језеро
9.B. Knežević, M. Biberdžić, Nadica Savić, Maja Babović- Đorđević, Marina Stojanović, Z. Pacanoski, Mirjana Staletić (2013): Tolerantnost sorti pšenice na herbicide po fenofazama izražena preko prinosa u klasu. Zbornik radova XVIII Savetovawe u biotehnologiji, vol. 18 (20), str. 123-127. Čačak.
10.B. Knežević, M. Biberdžić, Nadica Savić, Maja Babović- Đorđević, Marina Stojanović, Z. Pacanoski, Mirjana Staletić (2013): Tolerantnost sdorti pšenice na herbicide po fenofazama izražena preko dužine klasa. Zbornik radova XVIII Savetovawe u biotehnologiji, vol. 18 (20), str. 129-133. Čačak.
Основне студије-предмети
Заштита човекове средине (О)
Мастер студије-предмети
Фитофармација (И)
Докторске студије-предмети
Селективност и фитотоксичност пестицида (И)