ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Соња Ђорђевић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Sonja Samardzic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Соња Ђорђевић, рођена је 4. 10. 1965. године у Приштини. Основну школу и прве две године усмереног образовања завршила је у Обилићу. Трећу и четврту годину средње школе, смер Лабораторијски техничар за биологију, завршила је у Медицинској школи у Приштини. Основне студије завршила је на Пољопривредном факултету у Приштини 1990. године са просечном оценом у току студија 8,57 и оценом десет на дипломском испиту. У периоду од 1990. до 1995. године радила је у ДД „Кланица“ Косово Поље, Р.Ј. „Фарма свиња“ Г. Добрево. Од 18. 10. 1995. године запослена је на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини. На истом факултету је, школске 1998/99. године уписала и магистарске студије. Магистарску тезу под називом „Утицај начина одгајивања на производне резултате това пилића тешких линијских хибрида кокоши“ одбранила је 6. 07. 2002. године, стекавши тиме академски назив магистра биотехничких наука, област зоотехничких наука-одгајивање и репродукција домаћих животиња. Академску титулу доктора биотехничких наука стекла је 27. 6. 2011. године, одбраном докторске дисертације под називом „Ефекти примене крмних смеша различитих извора и садржаја протеина на товне резултате и квалитет меса бројлера тешких линијских хибрида кокоши“. Исте године (1. 12. 2011.) изабрана је у звање доцента за ужу научну област Сточарство и исхрана домаћих животиња. У звање ванредног професора за ужу научну област Сточарство и исхрана домаћих животиња, изабрана је 22.09. 2016. године. Објавила је више научних радова, као и уџбеник „Гајење нојева“, намењен студентима Пољопривредног факултета. Служи се руским и енглеским језиком. Удата је и мајка двоје деце.

Избор у звање

2016.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2011.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Магистратура

2002.
Пољопривредни факултет Приштина
Зоотехника

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији.
Евиденциони број пројекта 562. носилац пројекта Пољопривредни факултет, Косовска Митровица-Лешак. 2013.

Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у брдско-планинским пределима у области органске производње. Евиденциони број пројекта 680-00-22/1/16-Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије. Носилац пројекта Пољопривредни факултет, Косовска Митровица-Лешак, 2016.

Одабране референце

1. B. Milosevic, S. Ciric,N. Lalic,V. Milanovic,Z. Savic,I. Omerovic,V. Doskovic,S. Djordjevic, L. Andjusic, S. Ciric, N. Lalic, V. Milanovic, Z. Savic, I. Omerovcic, V. Doskovic, S. Djordjevic, L. ANdjusic. (2019). Machine learning application in growth and health prediction of broiler chickens, WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, 75, 3, pp. 401 - 410, 0043-9339, doi.org/10.1017/S0043933919000254.
2. I. Omerovic, B. Milosevic, S. Ciric, Z. Spasic, N. Lalic, S. Samardzic 2016. Effect of prebiotic on
performance and slaughter traits of broiler chickens fed lower protein diets. Journal of Livestock Science
7: 168-171. ISSN online 2277-6214.
3. Sonja Đorđević, Izeta Omerović, Nikola Stolić, Božidar Milošević (2016): Effect of Organic Selenium in Broiler Diet on Slaughter Traits and Plasma Lipids. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), Volume 9, Issue 5 Ver. I, pp71-73. е-ISSN: 2319-2380,p-ISSN: 2319-2372.
4. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Nebojša Lalić, Sonja Samardžić, Zoran Ilić, Bojana Ristanović (2012): COMPARATION OF HEREDITY COEFFICIENTS OF PRODUCTIVE RAITS IN THE POPULATION OF BLACK WHITE COWS. Genetika, Vol 44, No. 2, 317 - 324. (UDC 575:636 DOI: 10.2298/GENSR1202317S) ISSN 0534-0012
5. Spasić Zvonko, Milošević Božidar, Pešić Bratislav, Ćirić Slavica, Samardžić Sonja, Omerović Izeta, Stolić Nikola (2011): ECONOMIC JUSTIFICATION OF LIGHT HYBRID LINES DOUBLE MOULTING IN CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS. Economics of Agriculture, Vol. LVII, SI-1, 154-161, 2011. (M24).
6. Sonja Samardžić, Pešić, B., Milošević, B., Milenković, M., Spasić, Z. (2011): The influence of oregano oil on the production results of laying heuns. 22 International Symposium Safe food production. Proceedings 99-103.
7. Sonja Samardžić, Stolić, N., Milenković, M., Milošević, B. (2005): Efekti načina gajenja brojlera na proizvodne rezultate tova. Zbornik radova drugog međunarodnog savetovanja ,, Poljoprivreda i lokalni razvoj,, 15-23.Vrnjačka Banja.
8. Stolić, N., Milošević, B., Spasić, Z., Ilić, Z., Sonja Samardžić (2011): Prebiotic in the diet of weaned calves-sustainable antibiotic alternative. Third International Conference ,,Research people and actual task on multidisciplinary sciences,, Vol. 1, 116-120. Lozenec – Bulgaria.
Основне студије-предмети
Живинарство (О)
Гајење препелица и нојева (И)
Мастер студије-предмети
Гајење живине (И)
Докторске студије-предмети