• ПДФ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МОДУЛ-РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

ГОДИНА I

Бр. Назив предмета  Сем.  П СИР ЕСПБ
1 Експериментала статистика I 3 8
2 Методе научног рада I 3 7
3 Припрема за докторски рад I - 12 15
4 Изборни предмет 1 II 4  - 10
5 Изборни предмет 2 II 4  - 10
6 Изборни предмет 3 II 4 6 10

ГОДИНА II

Бр. Назив предмета  Сем.  П СИР ЕСПБ
1 Изборни предмет 4 III 4  - 10
2 Студијско истраживачки рад III -  5 5
3 Израда и објављивање првог научног рада III - - 5
4 Изборни предмет 5 IV 4  6  10
5 Изборни предмет 6 IV 4 6 10
6 Рад на докторској дисертацији IV - - 10
7 Студијско истраживачки рад IV - 5 10

ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.    СИР ЕСПБ
1 Студијско истраживачки рад на докторској дисертацији V   20 5
2 Рад на докторској дисертацији V
- 20
3 Израда и објављивање другог научног рада V - 5
4 Студијско истраживачки рад VI - 10
5 Припрема и одбрана докторске дисертације VI   20 20
 

ГОДИНА I-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  П ЕСПБ
1 Екологија и агротехника жита II 3 10
2 Екологија и агротехника повртарског биља II 3 10
3 Физиолошке основе исхране ратарских и повртарских биљака II 3 10
4 Оплемењивање ратарских и повртарских биљака II 3 10

ГОДИНА II-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  П ЕСПБ
1 Производња расада поврћа III 4 10
2 Екологија и агротехника крмног биља III 4 10
3 Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биља III 4 10
4 Механизација у органској њивској производњи III 4 10
5 Цитогенетика у оплемењивању биљака IV 4 10
6 Селективност и фитотоксичност пестицида IV 4 10
7 Физиологија чувања поврћа IV 4 10
8 Заштита биља у органској њивској производњи IV 4 10

 

МОДУЛ-СТОЧАРСТВО

ГОДИНА I

Бр. Назив предмета  Сем.  П СИР ЕСПБ
1 Експериментала статистика I 4 - 8
2 Методе научног рада I 4  - 7
3 Припрема за докторски рад I 4 12 15
4 Изборни предмет 1 II 4  - 10
5 Изборни предмет 2 II 4  - 10
6 Изборни предмет 3 II 4 6 10

ГОДИНА II

Бр. Назив предмета  Сем.  П СИР ЕСПБ
1 Изборни предмет 4 III 4  - 10
2 Изборни предмет 5 III 4  - 10
3 Студијско истраживачки рад III 4 14 5
4 Израда и обкављивање првог5 научног рада IV 4  - 5
5 Изборни предмет 6 IV 4  - 10
6 Рад на докторској дисертацији IV 4 14 10
7 Студијско истраживачки рад - 5 10

ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.    СИР ЕСПБ
1 Студијско истраживачки рад на докторској дисертацији V   20 5
2 Рад на докторској дисертацији V   - 20
3 Израда и објављивање другог научног рада V - 5
4 Студијско истрживачки рад VI - 10
5 Припрема и одбрана докторске дисертације VI 20 20
 

ГОДИНА I-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  П ЕСПБ
1 Специјална репродукција домаћих животиња II 3 10
2 Процена приплодне вредности домаћих животиња II 3 10
3 Специјална физиологија домаћих животиња II 3 10
4

Одабрана поглавља из селекције и оплемењивања домаћих животиња

II 3 10
5

Одгајивање непреживара

II 4 10
6 Савремени концепти исхране непреживара II 4 10

ГОДИНА II-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  П ЕСПБ
1 Нове технологије у овчарству и козарству III 4 10
2 Нове технологије у говедарству III 4 10
3

Савремени концепти исхране преживара

IV 4 10
4 Биотехнологија у зоотехници IV 4 10
5 Адитиви у исхрани домаћих животиња IV 4 10
6 Компјутерска програмска решења у сточарству IV 4 10

file icon pdf Исходи учења и компетенције студената

file icon pdf Књига наставника и сарадника

file icon pdf Књига предмета

Последње ажурирано уторак, 10 април 2018 10:22