Квалитет

  • •ПДФ•

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУfile icon pdf

СТАТУТ ФАКУЛТЕТАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 2018file icon pdf

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРАЋЕЊА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА И ОЦЕЊИВАЊА НА ИСПИТУfile icon pdf


ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУfile icon pdf


•Последње ажурирано ••среда•, 03 •октобар• 2018 11:26••